Hobro politi's pensionistklub - Historie

Tilbage


 

10. juni 2008 var der et lille møde på politistationen, Adelgade 75, Hobro, idet flere pensionerede med tilknytning til Hobro politistation, havde givet udtryk for, at man gerne så en eller anden form for forening, så pensionisterne kunne mødes en gang imellem. Det må dog konstateres, at der var ret ringe fremmøde, idet der kun var mødt 3 personer, Bruno Pedersen, Henning Pedersen og Jørgen Trap. Der var dog flere, der havde givet tilsagn, men var forhindret i at møde. Til stede var også Finn Iversen, der er kredsrepræsentant og HB-medlem for Nordjyllands politikreds. Finn Iversen redegjorde for, hvordan de øvrige ”gamle” politikredse i Nordjylland havde etableret sig.

Det blev aftalt at afholde et nyt møde tirsdag den 9. september 2008.

Ved dette møde, den 9. september, var der mødt 6 personer, og det blev besluttet at danne en forening, der kun skulle have til formål at stå for småarrangementer, hvor man et par timer kunne have det hyggeligt. Der blev aftalt nyt møde til den 13. november 2008, hvor Knud Ingvardsen skulle stå for ”Gule ærter”.

Ved dette møde var der et ret godt fremmøde, og det blev besluttet, at der skulle afholdes 2 – 3 sammenkomster om året.

Der har således indtil nu (2018), hvert år været afholdt sammenkomst med hyggeligt samvær, og der har også været arrangeret forskellige ture. Vi har været i Aalborg, set politistationen, en tur til Rebild Bakker. Set ”den gamle politistation” – nu Kriminalforsorgen. Forskellige teaterture og rundvisning på den nye politistation.

Fra begyndelsen var det kun pensionerede medlemmer fra Hobro politi, men nu omfatter medlemskredsen Himmerlands politi.

Listen med pensionerede medlemmer, der på en eller anden måde har haft tilknytning til Himmerlands politi er nu oppe på 50 medlemmer.

Nu er tiden så, hvor der skal laves en mere formel forening. Derfor stiftende generalforsamling den 3. maj 2018.

Stiftende generalforsamling blev således afholdt den 3. maj 2018 på politistationen, Digterparken 2, Hobro.

Der blev vedtaget vedtægter for foreningen, hvis nav nu er Himmerlands politi’s Seniorklub

Umiddelbart efter den stiftende generalforsamling samledes den valgte bestyrelse som følge: Marinus Abildtrup, Orla Pedersen, Tommy Lønstrup, Jørgen Trap, Torben Nilaus, der også var valgt til bestyrelsen, kunne ikke være med til mødet..

Bestyrelsen blev konstitueret med Marinus Abildtrup som formand, Orla Pedersen, kasserer og Jørgen Trap som sekretær.