Seniorklubben af 2018

Tilbage


 
Vedtægter Referat, generalforsamling 2018    
 

 

 

Referat fra generalforsamling i Himmerlands Politi’s Seniorklub, torsdag den 7. februar 2019 på politistationen, Digterparken 2, 9500 Hobro

 

Dagsorden ifølge vedtægter

1: valg af dirigent

2: formandens beretning

3: regnskab

4: fastsættelse af kontingent

5: Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

6: valg af bestyrelsesmedlemmer jfr. § 5 (på valg er: Torben Nilaus Jensen, Marinus Abildtrup og Jørgen Trap – suppleant Niels Erik Jensen – revisor Hans Mikkelsen – suppleant Henning Hansen)

7:eventuelt

Der var mødt i alt 31 medlemmer til generalforsamlingen.

Formanden indledte generalforsamlingen med at mindes kollegaerne Bent Thomsen, Niels Jørgen Bundgaard og Tommy Sørensen, der i årets løb var afgået ved døden.

Ad. pkt. 1: Flemming Jacobsen blev valgt som dirigent

Ad. pkt. 2: Formanden redegjorde for foreningens opstart, herunder sammensætning af bestyrelse, der havde holdt 3 møder. Bestyrelsen har vedtaget et gaveregulativ, hvor det blev besluttet, at der kun gives ved begravelser – bårebuket til 300 kr. Man havde forsøgt med et golfarrangement, men grundet for få tilmeldinger, blev det ikke til noget. I november blev der afholdt 10-års jubilæumsfest, hvor der havde været god tilslutning, Torben Nilaus havde stået for, at der var rigtig god mad. Vedrørende fremtiden, så bliver der – såfremt der er tilslutning – en tur til LilleVildmose, onsdag den 19. juni 2019. Vedrørende udgifter til denne tur, vil det – såfremt der bliver mindst 25 personer – beløbe sig op til ca. 200 kr. pr. person. Der bliver tale om en familietur. En tilkendegivelse fra medlemmerne viste, at ca. 20 var interesseret, så Torben Nilaus arbejder videre med tanken, og der vil blive sendt materiale til medlemmerne. 26. februar er der generalforsamling i kreds 1, Nordjyllands politi pensionistforening i Frederikshavn. Hvis man ikke allerede var medlem af landsforeningen, opfordrede formanden til, at man fik sig tilmeldt denne forening. Formandens beretning blev lagt op til debat, og den blev godkendt uden bemærkninger.

Ad. pkt. 3: Regnskabet blev uddelt til medlemmerne. Årets indtægter kr. 7675,00 – årets udgifter kr. 4512,85 – årets overskud 3162,15. Regnskabet er godkendt af revisor. Der var ikke spørgsmål til regnskabet, der blev godkendt af forsamlingen.

Ad. pkt. 4: Bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse til 100 kr. Der var ikke indvendinger til dette forslag fra forsamlingen, og det blev godkendt.

Ad. pkt. 5: Ingen indkomne forslag – dog blev nævnt forslaget fra bestyrelsen om en tur til Lille Vildmose, men dette er drøftet og behandlet under formandens beretning.

Ad. pkt. 6: På valg til bestyrelsen var fra nuværende bestyrelse Torben Nilaus Jensen, Marinus Abildtrup og Jørgen Trap. Der 3 bestyrelsesmedlemmer var villig til genvalg, og de blev valgt uden der var andre forslag. Som suppleant blev genvalgt Niels Erik Jensen. Som revisor blev genvalgt Hans Mikkelsen, og Henning Hansen blev genvalgt som suppleant.

Ad. pkt. 7: Som anført i formandens beretning går Torben Nilaus videre med turen til Lille Vildmose. Der var ikke andet under eventuelt.

Generalforsamlingen sluttede med, at dirigenten takkede for god ro og orden.

Referat godkendt af dirigent

Flemming Jacobsen                                                                          Jørgen Trap

                                                                                                        referent

 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Himmerlands Politi’s Seniorklub, torsdag den 3. maj 2018.

Umiddelbart efter den stiftende generalforsamling blev der afholdt bestyrelsesmøde med følgende deltagere:

Marinus Abildtrup

Orla Pedersen

Tommy Lønstrup

Jørgen Trap

 

Torben Nilaus Jensen var forhindret i at deltage.

Dagsorden:

Pkt. 1: konstituering

Ad. pkt. 1: Marinus Abildtrup valgt til formand

                  Orla Pedersen valgt som kasserer

                  Jørgen Trap som sekretær

                  Tommy Lønstrup og Torben Nilaus Jensen som menige medlemmer.

Vedrørende bankforbindelse rettes henvendelse til Jutlander Bank med henblik på oprettelse af konto. Marinus og Orla retter henvendelse.

Når der er oprettet en konto tilgår nuværende medlemmer en skrivelse om at indbetale kr. 50 – dækkende for 2018. Hvis ikke beløbet er indbetalt inden en anført dato, går vi ud fra, at man ikke ønsker at være medlem

                                                                                       Jørgen Trap

                                                                                       referent