Hobro politi's pensionistklub - Referater/skrivelser

Tilbage

 

 

 

 

 

Referat fra generalforsamling i Himmerlands Politi’s Seniorklub, torsdag den 24. marts 2022 på politistationen, Digterparken 2, 9500 Hobro.

 

Dagsorden ifølge vedtægter

1: valg ad dirigent

2: formandens beretning

3: regnskab

4: fastsættelse af kontingent

5: indkomne forslag

6: valg af bestyrelsesmedlemmer jfr. § 5.

Da det ikke har været muligt sidste år af afholde generalforsamling, har bestyrelsen besluttet, at samtlige medlemmer i nuværende bestyrelse er på valg. Af nuværende bestyrelse ønsker Torben Nilaus og Tommy Lønstrup ikke genvalg. Den valgte bestyrelse aftaler selv efterfølgende valgperiode på henholdsvis 1 og 2 år. Suppleant Erik Jensen – revisor Hans Mikkelsen – suppleant Henning Hansen.

7: eventuelt

Der var mødt i alt 26 medlemmer til generalforsamlingen.

Formanden indledte generalforsamlingen med at mindes Gurli Røgild, der siden sidste generalforsamling var afgået ved døden.

Ad. Pkt. 1: Flemming Jacobsen valgt som dirigent

Ad. Pkt. 2: Formanden, Marinus Abildtrup, indledte sin beretning med at oplyse, at der på nuværende tidspunkt var 46 medlemmer i foreningen. På grund af coronalukning havde det været begrænset, hvor mange arrangementer, det har været muligt at afholde. Dog havde vi en dejlig tur med ”Svanen”. I september 2021 afholdt vi kredsens generalforsamling, og med de tilbagemeldinger der var givet, havde der været meget stor anerkendelse for afviklingen. Der er endnu ikke planlagt noget for indeværende sæson, men det ville så blive op til den kommende bestyrelse.

Landsforeningens generalforsamling blev som sædvanlig afholdt i Odense. Der blev valgt ny formand, og den nye formand blev Mogens Vinding. Der blev diskuteret de nye ændringer i forbindelse med foreningens tilhørsforhold til politiforeningen. Vores formand, Mogens Vinding, arbejder på at få en aftale med politiforeningen.

I kreds 1 har vi fået ny formand, Børge Nielsen. Kredsens medlemstal var gået lidt tilbage.

Formanden afsluttede sin beretning med at takkede bestyrelse for godt damarbejde.

Dirigenten satte formandens beretning under debat

Der blev forespurgt, om de nye ændringer havde indflydelse til såvel Popermo som Sprogforbundet. Formanden oplyste hertil, at der til dette ikke var ændringer. Herefter var der forskellige forslag til kommende arrangementer. Det bliver så op til den kommende bestyrelse at finde frem ttil kommende arrangementer.

Der var ikke andet til formandens beretning, der blev godkendt.

Ad. Pkt. 3: Orla Pedersen fremlagde regnskab. Der var regnskab for både 2020 og 2021

Kassebeholdning 1. januar  2020                                  4600,15

Indtægter 2020                                                               7525,00

Udgifter   2020                                                              3691,58

Kassebeholdning 1. januar 2021                                   8433,57

Indtægter                                                                      18019,91

Udgifter                                                                       12160,00

Kassebeholdning 31/12-2021                                      14293,48

Der var ingen bemærkninger til regnskabet, der blev godkendt.

Ad. Pkt. 4: uændret kontingent – kr. 100

Ad. Pkt. 5: ingen forslag

Ad. Pkt. 6: Marinus Abildtrup, Orla Pedersen og Jørgen Trap genvalgt. Nyvalgt blev Flemming Jacobsen og Hans Jørgen Nielsen. Suppleant Ulrik Dahl – revisor Hans Mikkelsen – suppleant Henning Hansen

Ad. Pkt. 7: intet under eventuelt

Formanden afsluttede generalforsamlingen med tak til dirigenten. Han takkede ligeledes Tommy Lønstrup og Torben Nilaus for det arbejde, de havde udrettet i bestyrelsen – begge fik en lille afskedsgave.

Generalforsamlingen blev herefter afsluttet

 

Dirigent                                                                                                                     Referent                                                                                                                    

Flemming Jacobsen                                                                                                Jørgen Trap

 

 

 

 

http://www.politipensionister-nordjylland.dk/wp-content/uploads/2015/04/logo.jpg

 

Ordinær Generalforsamling

Politipensionisterne Kreds 1 Nordjylland

Tirsdag den 03 Mar 2020 kl. 1300 i parolesalen, 5. sal

Politigården i Aalborg

Spisning kl. 1200.

 

Dagsorden jfr. Foreningens vedtægter.

1.    Valg af dirigent.

2.    Godkendelse af fuldmagter.

3.    Formandens beretning

4.    Indkomne forslag.

5.    Regnskab.

6.    Fastsættelse af kontingent.

7.    Valg:

a.    Formand: Hans J. Christensen – ønsker ikke genvalg

b.    Til bestyrelsen: Erik Kjærsgård og Børge Nielsen – begge villige til genvalg

c.     Suppleant: Marinus Abildtrup- Villig til genvalg.

Revisor: Hans K. Houmøller – villig til genvalg

Valg af delegerede til PL.s generalforsamling jfr. PL.s vedtægt § 11, blev overladt til bestyrelsen at træffe beslutning om.

Eventuelt

Efter spisning bød formanden velkommen til de 73 fremmødte medlemmer, hvorefter han gik over til dagsordenen.

Ad 1.

Hans Jørgen Winkler blev foreslået og valgt. Efter at have konstateret, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet fortsatte dirigenten efter dagsordenen.

Ad 2.

Der var ingen fuldmagter.

Ad 3.

Formandens beretning i afskrift:

Beretning

Til ordinær generalforsamling i Aalborg tirsdag 03 MAR 2020 kl. 1300.

Politipensionisterne Kreds 1 Nordjylland.

 

Gode kolleger hjertelig velkommen til vores 13 generalforsamling. Det er dejligt, at der er så mange tilmeldte 71. Det viser lidt om interessen for vores forening. De gule ærter trækker måske også nogle til huse.

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde i løbet af året.

Endvidere tak for til dem jeg har arbejdet sammen med gennem mine 12 år i bestyrelsen. Det er ingen hemmelighed, at jeg takker af ved dette årets generalforsamling.

Jeg mener, at der skal nye koste til – nye ideer og ny energi skal tilføres. Det skal ikke forstås på den måde, at der skal skiftes ud hele tiden, men nye briller ser måske bedre og anderledes på tingene.

Vi var pr. 01 januar 2020 - 305 medlemmer (313 i 2019) tilbagegang på 8 medlemmer.

Der falder jo desværre nogen fra – nogen melder sig ud og andre falder fra af naturlige årsager.

På landsplan er vi p.t. 2585 medlemmer (2562 i 2019) fremgang på 23 medlemmer.

Jeg vil gerne bede alle om, at de hjælper til med, at flest mulige pensionister melder sig ind i Politipensionisternes Landsforening. Det kan ske på Landsforeningens hjemmeside – Politipensionisterne.dk eller ved henvendelse til Kredsforeningen.

Politipensionisternes Landsforening er en partipolitisk uafhængig sammenslutning af pensionerede tjenestemænd i Politiet, samt pensionerede medlemmer fra Domstolenes Tjenestemandsforening og deres ægtefæller/samlever.

Foreningen har blandt andet til formål – varetage vores pension i nært samarbejde med Politiforbundet og andre statslige pensionistforeninger – udøve forhandlingsret (CO10) – meddelelser i Dansk Politi – hjemmeside – understøtte kredsforeningerne og kollegialt sammenhold.

Vi er udfordret af den nye persondatalov. Tidligere fik vi oplysninger om pensionerede kolleger fra HR-afdelingen ved Nordjyllands Politi. Det må de ikke mere jfr. persondataloven. Ligeledes har der været rod i Politiforbundets medlemskartotek det sidste år – tidligere fik vi lister fra forbundet. Det gør vi ikke p.t. og de er rykket, men der er stadig problemer?

Den nye bestyrelse kommer til, at arbejde videre med at få rekrutteringen af nye medlemmer ind i nye rammer. Her vil jeg håbe på, at Nordjyllands Politiforening vil ind gå i et samarbejde, idet det også må være i deres interesse, at pensionisterne bliver organiseret. Jo flere vi er - jo bedre – jo stærkere bliver vi og jo mere indflydelse får vi.

Vi forhandler gennem CO 10, hvor vi har forhandlingsret sammen med andre statspensionister og forhåbentlig opbakning fra vores gamle forbund.

OK 21 er under forberedelse – kravene skal være indsendt senest den 01 SEP 2020.

CO 10 afholder forberedelsesseminar omkring tiltag i forbindelse med OK 21 den 13 MAR 2020.

Der har været nedsat en regnegruppe, som har set på nogle af puljerne i aftaleresultaterne OK93-OK18. Idet vi mener, at pensionisterne ikke får del i deres retmæssige regulering, idet mange af puljepengene ikke indgår i reguleringen f.eks. omklassificering – chefløn-lokalløn m.v.

OK 2005 lykkedes det, at få pensionen forhøjet med 1 %.

 OK 2008 1,58 % og OK 2018 – O, 21  = 1,79 %, som vi vil søge opbakning til, at få fremsat som krav. Som en sagde 15 % er bedre, men urealistisk – vi er ikke nævnt med et ord i den kommende finanslov.

Hele problematikken med beregninger er kompliceret, idet der bruges forskellige regnemodeller så resultaterne bliver forskellige. Det er med, at have gode argumenter på hånden.

På sidste års landsmøde stillede vi spørgsmål om hvorledes ”reguleringsordningen” fungerer og om dens indvirkning på reguleringen af vores pension, idet vi ofte har den opfattelse, at vi ikke rigtig får nogen regulering.

Landsforeningen blev pålagt at bringe en artikel i Dansk Politi, som beskriver ordningen og dens konsekvens. Artiklen er bragt i Dansk Politi 03/2019

Der afholdes landsmøde i Odense 01 APR 2020, hvor der skal vælges ny formand, idet Finn Steen Baad afgår på grund af sygdom. Ingen i hovedbestyrelsen har ønsket, at kandidere til posten. Hovedbestyrelsen indstiller Mogens Winding kreds 2 til formandsposten. Kreds 2 med flere kredse anbefaler varmt Mogens kandidatur. Mogens har været beskæftiget med foreningsarbejde det meste af hans polititjeneste.

Vi har 8 dellegere til landsmødet og de er et punkt på dagens dagsorden.

Landsforeningens økonomi er god – så god, at det overvejes, at der sendes endnu flere penge retur til lokalforeningerne. End de 45 kr. som er besluttet.

April 2020 står vi til en stigning på 1, 46 % + - reguleringsordningen. Det endelig tal er i skrivende stund ikke udregnet/meddelt. I 2019 er vi steget 1,3 % og 0,68 % = 1,98 %? + – reguleringsordningen.

Satspuljen er afskaffet fra finansåret 2020. Fra 1990 til dato har en pensionist mistet ca. 9648 kr. ved denne ordning.

Bestyrelsen har holdt 2 bestyrelsesmøder i løbet af året og jeg har deltaget i 2 hovedbestyrelsesmøder. Jeg har endvidere deltaget i 2 lokalforeningers generalforsamling Hjørring og Hobro. Stor opbakning begge steder. Rigtig hyggeligt, at komme ud og hilse på mange kendte kolleger. Endvidere bør formanden også komme ud og stå på mål for forenings virke.

Der er tradition for, at vi mindes de kolleger, som er gået bort i det forløbne år. Jeg kender ikke navnene på dem alle. Der for ingen nævnt ingen glemt. Men lad os rejse op og mindes dem som er gået bort.

Vedrørende valg indstiller bestyrelsen Børge K. Nielsen som formand. Børge kender i alle og jeg ved, at han vil gøre et godt stykke arbejde og lægge den energi i arbejdet som det kræver. Vi har spurgt bestyrelsen i Aalborg Seniorklub, om de var interesseret i, at stille med en kandidat til kredsforeningens bestyrelse. Det var/er de ikke, men efter lidt pres, er de villig til, at stille med en kandidat til suppleringsposten Mogens Østgård. Hvorfor dette pres – jo så er alle lokalforeninger repræsenteret i Kredsforenings bestyrelse og har indsigt og indflydelse på arbejdet. Suppleanten deltager i alle bestyrelsesmøder på lige fod med de andre medlemmer.

Sluttelig vil jeg takke Aalborg Seniorklub for samarbejdet i forbindelse med denne generalforsamling og samarbejdet i øvrigt.

Hans J. Christensen,

Formand.

Herefter var beretningen til debat.

Gorm stillede spørgsmål om fuldt medlemskab af Politiforbundet.

Formanden svarede, at det tidligere var vendt på landsmødet, hvor det blev oplyst, at PF ikke ville, men spørgsmålet ville komme (igen) op på kommende kongres i PF.

Børge supplerede, at PF p.t. undersøger en sådan mulighed, med en masse begrænsninger og et mindre kontingent, men at man nok skulle tænke sig godt om inden et sådan ægteskab indgås.

Børge forklarede videre, at den nuværende forhandlingsret Politipensionisterne havde igennem Sammenslutningen af Pensionister i CO10, ved en optagelse i PF, ville denne forhandlingsret følge med og komme til at ligge hos PF. Derved ville pensionisterne være placeret endnu et skridt længere væk fra forhandlingsfællesskabet i CFU.

Men tilbuddet fra PF kunne jo være så godt, at vi ikke kan sige nej.

Gorm havde læst en undersøgelse, der viste, at mange gerne ville ind.

Formanden oplyste, at PF.s tidligere begrundelse imod at optage politipensionisterne i fælleskabet har været, at i så fald skulle PF ansættes en sekretær yderligere i forbundet.

Efter debatten blev formandens beretning godkendt.

Ad 4.

Ingen indkomne forslag.

Ad 5.

Regnskabet blev pga. kasserens rejseaktivitet forelagt af formanden og godkendt.

Ad 6.

Kontingent fastholdes, så fortsat ingen kontingent til Politipensionisterne i Kreds 1 udover kontingentet til Politipensionisternes Landsforening på 180 kr/år og evt. den lokalkontingent de enkelte klubber/foreninger har vedtaget.

Ad 7.

ad a. Børge K. Nielsen valgt.

ad b. Erik Kjærsgård og Marinus Abildtrup valgt.

ad d. Hans Houmøller valgt.

ad c. Mogens Østergaard valgt til suppleant.

ad d. Hans Houmøller valgt.

Ad 8. Eventuelt.

Børge takkede for valg og takkede den afgående formand for hans 12 årige gode indsats for Politipensionisterne og overrakte den afgående formand en gave.

Børge oplyste videre, at lønforskellen blev større og større i kroner mellem aktive og pensionerede kollegaer. De 8 år han har været pensionist, er aktive kolleger på samme skalatrin løftet skalalønsmæssigt ca. 30.000 kr. i perioden, medens tjenestepensionisten qua den ringe udmøntning af overenskomsterne blot er steget ca. 15.000 kr. i perioden.

 Reguleringsordningen ville blive sat under lup og han ville arbejde hårdt på at skabe forståelse for udregningsmodellerne, der de seneste mange år ikke var kommet pensionisterne til gode.

Henning Højer Larsen ville ikke klandre at aktive kolleger er rykket i løn.

Børge. Enig! Lønnen burde være endnu højere, men når der skal købes ind hos købmanden, var forskellen til at få øje på. Så det er her alene et spørgsmål om ikke pensionen, kunne være bedre.

Afgående formand supplerede, at hovedbestyrelsen allerede var begyndt at glæde sig til Børges tilgang.

Kommende og nuværende pensionister kan melde sig ind/ud på www.politipensionisterne.dk .

Hans Jørgen Winkler takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen afsluttet.

 

For referat

Knud Høfler

 

 

 

 

 

Referat fra generalforsamling i Himmerlands Politi’s Seniorklub, torsdag den 20. februar 2020 på politistationen, Digterparken 2, 9500 Hobro.

 

Dagsorden ifølge vedtægter

1: valg af dirigent

2: formandens beretning

3: regnskab

4: fastsættelse af kontingent

5: indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen)

6: valg af bestyrelsesmedlemmer jfr. § 5 (på valg er Orla Pedersen og Tommy Lønstrup-suppleant     Niels Erik Jensen. Revisor Hans Mikkelsen-suppleant Henning Hansen)

7: eventuelt.

 

Der var mødt i alt 33 medlemmer til generalforsamlingen.

Formanden indledte mødet med at byde velkommen til de fremmødte og en særlig velkomst til Hans Jørgen, der er formand for kreds 1.

Ad. Pkt. 1: Flemming Jacobsen blev valgt som dirigent

Ad. Pkt. 2: Formanden indledte sin beretning med at sige, at der p.t. var 41 medlemmer. I årets løb har der været afholdt 3 bestyrelsesmøder. Der har også været afholdt forskellige arrangementer. Til Vildmoseturen var der 26, Der blev afsluttet hos Torben. Sammenkomsten med politidirektøren på politistationen var et godt arrangement. Indtil videre afholdes sammenkomster fortsat på torsdage, og der afholdes ca. 3 arrangementer om året. Kreds 1 afholder årets generalforsamling den 3. marts på politistationen i Aalborg. Der skal vælges ny formand. Man kan stadig nå at betale kr. 180 til Landsforeningen. Formanden sluttede sin beretning med en tak til bestyrelsen for godt samarbejde.

Beretningen blev herefter sat under debat, og herunder blev foreslået eventuelt en tur til Livø. Ligeledes fremkom et forslag om at tage kontakt til Anders og Jan for muligt at få dem til at fortælle om deres udstationeringer. Bestyrelsen skulle arbejde videre med arrangementer.

Beretningen blev herefter godkendt.

Ad pkt. 3: Orla fremlagde regnskabet, der ligeledes blev uddelt til de fremmødte. Kassebeholdning den 31/12-2019 kr. 4.600,15 – indtægter kr. 10.900 – udgifter 9. 462. Ved bestyrelsesmøder gives der kr. 100.

Regnskabet godkendt

Ad. Pkt. 4; godkendt at kontingent fortsat er kr. 100

Ad. Pkt. 5:  ingen forslag fremsendt

Ad. Pkt. 6: Orla og Tommy genvalgt, og Niels Erik Jensen genvalgt som suppleant. Hans Mikkelsen genvalgt som revisor, og Henning Hansen genvalgt som suppleant.

Ad. Pkt. 7: Bestyrelsen skal arbejde videre med de forslag der blev fremsat vedrørende forskellige arrangementer.

Hans Jørgen, formand for kreds 1, takkede for indbydelsen til at være med til generalforsamlingen, og han havde en hilsen med fra kredsbestyrelsen.

Formanden afsluttede generalforsamlingen med en tak til dirigenten og de fremmødte.

Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen som afsluttet,

 

                                                                                                                                   Referent

                                                                                                                                   Jørgen Trap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat

 Frederikshavn – Hjørring – Aalborg – Løgstør –  Hobro

                    15. marts 2016

Referat

Fra generalforsamling i politipensionisternes Landsforening, Kredsforening 1, Nordjylland. Afholdt på politigården i Frederikshavn.

Torsdag den 03. marts 2016 kl. 1300.

Der var tilmeldt 32 kolleger, samt indbudt stationsleder, Vpi. John Henriksen, fællestillidsmand, Pa. Jens Jørgen Møller Nielsen og webmaster Pa. John Stenbak.

Det var forud for generalforsamlingen aftalt med Jan Slottved, at foreningen var vært ved en frokost med kaffe.

Jan havde indkøbt smørrebrød med tilbehør, samt kage til kaffen.

Efter frokosten blev generalforsamlingen indledt med:

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter:

1. Valg af dirigent.

2. Godkendelse af fuldmagter.

3. Formandens beretning.

4. Indkomne forslag.

5. Regnskab.

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg:

a. Formand, Finn T. Iversen.

b. Til bestyrelsen – på valg Bent Kirkegård og Jan Slottved.

c. Suppleant.

d. Revisor og suppleant.

e. Valg af delegerede til PL.s generalforsamling jfr. PL. s vedtægt § 11.

8. Eventuelt.

Ad 1: Hans J. Vinkler blev foreslået som dirigent og valgt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede generalforsamling lovlig indvarslet og han gennemgik dagsordenen.

Ad 2: Ingen fuldmagter.

Ad 3: Klik her og læs formandens beretning

Nordjyllands Politiforenings formand, Jens Jørgen Møller Nielsen og Webmaster John Stenbæk, var mødt til generalforsamlingen, som havde i alt 35 deltagere.

Henning Mathiesen ønskede oplyst overfor forsamlingen, at tidligere kasserer, John Cavour var død.

Børge K. Nielsen ønskede oplyst, om vi får samme rettigheder i CO 10, som de andre tilsluttede organisationen har.

Formanden oplyste, at vores rettigheder i CO 10 p.t. er uklare, hvorfor de skal tages op, på det kommende hovedbestyrelsesmøde.

Assistanceforeningen i Aalborg opløses i år. Foreningens midler vil på en eller anden måde blive fordelt blandt medlemmerne.

Formandens beretning sat under afstemning og godkendt.

Ad 4: Ingen indkomne forslag.

Ad 5: Klik her og se regnskabet

Kassereren gennemgik regnskabet. Som blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 6: Uændret. Vedtaget uden bemærkninger.

Ad 7: Formand, Finn T. Iversen, genvalgt.

Bestyrelsen, Bent Kirkegård, genvalgt.

Bestyrelsen, Knud Høfler, Frederikshavn nyvalgt, idet Jan Slottved ikke ønskede genvalg.

Suppleant, Marinus Abildtrup, Hobro blev nyvalgt, idet Jørgen Trap ikke ønskede genvalg.

Revisor, Hans Chr. Hovmøller, genvalgt.

Revisorsuppleant, Hans J. Vinkler, genvalgt.

Valg af delegerede til Pl. s generalforsamling. Bestyrelsen, Suppleanten og Henning Mathiesen.

Ad 8: Ingen medlemmer havde bemærkning til pkt. 8.

Vpi. John Henriksen gav en status på Nordjyllands Politi p.t. herunder specielt Lokalpolitiet i Frederikshavn. Han kunne oplyse, at hele organisationen var presset grundet diverse afgivelser og omstruktureringer. Men at opfordringerne blev taget op.

Formanden takkede vores webmaster for veludført arbejde og han fik en lille erkendelighed.

Formanden takkede Jan Slottved for arbejdet i bestyrelsen og for arbejdet med at arrangere generalforsamlingen.

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden. Erklærede generalforsamlingen af sluttet kl. 1447.

Hans J. Christensen,

Sekretær.

 

 

Aalborg den 12 MAR 2015.

 

Referat

 

Fra generalforsamling i Politipensionisternes Landsforening, Kredsforening 1, Nordjylland i samarbejde med Aalborg Seniorklub.

 

Tirsdag den 10 MAR 2015 kl. 1200 i Parolesalen på 5 sal på Politigården i Aalborg.

 

Der var tilmeldt 85. så der var fuldt hus. Til gule ærter med tilbehør, som blev fortæret inden generalforsamlingen gik i gang.

 

Det var forud aftalt med Aalborg Seniorklub, at vi gav 75 kr. pr. tilmeldt deltager og resten af det økonomiske skulle dækkes af Aalborg Seniorklub.

 

Dagsorden jfr. Foreningens vedtægter:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af fuldmagter.
 3. Formandens beretning.
 4. Indkomne forslag.
 5. Regnskab.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg.

a.   Kasserer: Carsten Riis Kristensen.

b.   Til bestyrelsen. Hans Jørn Christensen.

c.   Suppleant: Jørgen Trap.

d.   Revisorsuppleant: Hans Jørgen Vinkler. Alle ovenstående var villige til genvalg.

e.   Valg af delegerede til Pl.s generalforsamling jfr. PL.s vedtægt § 11. 

 1. Eventuelt.

Ad 1: Hans J. Vinkler blev foreslået som dirigent og valgt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede generalforsamlingen lovlig indvarslet.

 Ad 2: Ingen fuldmagter.

Ad 3: Formandens beretning er vedhæftet som dokument.

Jørgen Larsen ønskede oplyst, om vi står svagere når centralorganisationen opløses. Formanden håbede på, at vi fik repræsentation i CO 10, hvis vi kan komme ind der? Ellers går vi ind for en eller anden form for tilknytning til Politiforbundet?

Ejnar Pedersen ønskede oplyst, om Politiforbundet ville have os som medlem. Formanden oplyste, at Politiforbundet altid har været yderst positiv overfor pensionisterne.

Beretningen sat under afstemning og vedtaget.

Ad 4: Bestyrelsen forslog at § 7 blev ændret, således at Statspensionisten blev slettet.

Forslaget vedtaget.

Ad 5: Kassereren fremlagde det reviderede regnskab.

Regnskabet godkendt uden bemærkninger.

Ad 6: Forslag uændret.

Forslaget vedtaget.

Ad 7: Genvalg af alle uden modkandidater.

Ad 8: Bestyrelsen blev bemyndiget til at udpege delegerede. 

Evt. Ingen bemærkninger.

 

Hans J. Christensen,

Sekretær.

 

Frederikshavn – Hjørring                                          Aalborg – Løgstør Hobro

 TIME \@ "d. MMMM yyyy" 7. marts 2015

 

 

 

 

 

 

Indkaldelse til generalforsamling i Politipensionisternes Landsforening, Kredsforening 1, Nordjylland i samarbejde med Aalborg Seniorklub

 

Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 1300 (spisning kl. 1200) i Parolesalen på 5´sal på Politigården i Aalborg

 

Dagsorden jfr. Foreningens vedtægter:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af fuldmagter.
 3. Formandens beretning.
 4. Indkomne forslag.
 5. Regnskab.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg:
  1. Kasserer: Carsten Riis Christensen.
  2. Til bestyrelsen: Hans Jørn Christensen.
  3. Suppleant: Jørgen Trap.
  4. Revisorsuppleant: Hans Jørgen Vinkler. De er alle villige til genvalg.
  5. Valg af delegerede til PL.s generalforsamling jfr. PL.s vedtægt § 11.

 

 1. Eventuelt.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, tilstilles formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte.

 

Til et forslags vedtagelse kræves almindeligt stemmeflertal.

 

I forbindelse med generalforsamlingen er foreningen kl. 1200 sammen med Seniorklub Aalborg vært ved spisning: Gule ærter med alt tilbehør.

 

 

Af hensyn til bestilling af mad m.v. beder vi om tilmelding til deltagelse i spisning.

 

 

Tilmelding til spisning senest tirsdag den: 04. marts 2014. til PL.kreds1@gmail.com

 

 

 

P. f. v.

 

 

Finn T. Iversen,

formand.

 

 

www.politipensionister-nordjylland.dk        Mail:PL.kreds1@gmail.com                                                                                                  

 

Fra 1. marts 2015 skal man ikke have lægeerklæring, hvis man skal have fornyet sit kørekort efter at være fyldt 70 år. Man henvender sig bare med et billede til kommunens Borgerservice, og får udstedt et nyt kørekortkort.

Alle der før 1. marts d.å. bliver halvfjerds og skal have fornyet kørekort, skal have lægeerklæring med, når de skal forny kørekort.

Vi arbejder stadig på at få ændret reglen med lægeerklæring bl.a. med henvisning til Sverige, hvor man ikke skal have lægeerklæring ved fornyelse.

Med venlig hilsen og god weekend. Finn

 

 

Referat af generalforsamling 2014

Aalborg den 14. marts 2014.


 

Referat

Fra generalforsamling i Politipensionisternes Landsforening, kreds 1 i Nordjylland.

Afholdt i Hobro på den nye politistation, tirsdag den 11. marts 2014 kl. 1330.


 


Med følgende dagsorden:


 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af fuldmagter
 3. Formandens beretning
 4. Indkomne forslag
 5. Regnskab
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg:
  a.Formand, Finn T. Iversen, er villig til genvalg.
  b.Til bestyrelsen, Bent Kirkegaard og Jan Slotved, begge er villig til genvalg.
  c.Suppleant, Jørgen Trap, er villig til genvalg
  d.Revisor og suppleant
  e.Valg af delegerede til Pl. s generalforsamling jfr. Pl. s vedtægt § 11.
 8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, tilstilles formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer.

Til et forslags vedtagelse kræves almindelig stemmeflertal.

Forud for generalforsamlingen er foreningen vært ved en lettere frokost kl. 1200.

Der var mødt 41 medlemmer ud af 42 tilmeldte.
 

 1. Henning Mathisen foreslået og valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovlig indvarslet
 2. Ingen fuldmagter
 3. Formanden fremlagde sin skriftlige beretning:


 BERETNING TIL GENERALFORSAMLING 2014.


Endnu en gang hjertelig velkommen til vores generalforsamling 2014. Det er dejligt, at se, at så mange støtter op om vores fagforening. En særlig velkomst til: Stationsleder Frank Olesen.

Formanden for Nordjyllands Politiforening, den lokale tillidsmand og vores webmaster John Stenbak var også inviteret, men kunne desværre ikke deltage.

Bestyrelsen har besluttet, at foreningen betaler gildet, når vi holder generalforsamling. Det er jo vores eneste arrangement, og vi vil gerne lokke så mange af medlemmerne som muligt med.

Sidste år mødtes bestyrelsen til tre bestyrelsesmøder med orientering om Landsforeningens virke, og hvor vi aftalte, hvad der skulle ske i fremtiden.

Efter ansøgning har Nordjyllands Politiforening bevilget foreningen 2.000,- kr. om året til driften.

Der er desværre enkelte, som endnu ikke støtter os. Kender du nogen, så giv dem et lille vink. Det er vigtigt, at vi er mange, der støtter op om vores forhandlere,

Den Nordjyske afdeling af Politipensionisternes Landsforening er i stadig vækst. Vi er nu: 281 ud af landsforeningens knap 2.300 medlemmer. Så, selvom vi desværre har mistet nogle kolleger i årets løb, og en enkelte har valgt at melde sig ud af fællesskabet, er vi blevet flere medlemmer i 2013.

Også 2013 har der været megen snak om økonomisk krise i hele verden, og det har resulteret i, at løntallet igen i sidste halvdel af 2013 blev minus, så statsansatte og vi pensionister kun får en stigning på 0,41 %. Her pr. 1. April. Det giver et halvt hundrede kroner mere på kontoen hver måned.

Jeg har deltaget i tre møder i hovedbestyrelsen i PL., hvor vi blandt andet har behandlet forslag til en ny hjemmeside, som er sat i gang, og om en ændring af kontakten til medlemmerne. Bladet "Statspensionisten". der udgives af Statspensionisternes Centralforening (SC.) koster ca. 450.000 om året. I Pl. s hovedbestyrelse er vi enighed om, at vi får for lidt gavn af bladet.  Et af forslagene til en ændring er, at vi køber nogle sider i det nye blad ”SeniorBladet”, som kan gøres meget billigere, da der er ca. 140.000 medlemmer af den nye ældre-organisation: Danske Seniorer, som er en sammenslutning af de tre store pensionistforeninger. Vi arbejder videre med dette emne, men foreløbig skal Danske Seniorer have deres organisation på plads. Vi er med ombord, idet vores kollega Jørgen Fischer er blevet formand, og formanden for SC. Hans Agerbo er medlem af hovedbestyrelsen.

Og a pro pos økonomi, så er portoen steget, og det betyder noget, når vi ud og købe frimærker, så er der nogen af Jer, som ikke får mails fra os, så vil vi meget gerne have en mailadresse, hvis I har mulighed for det.

De af Jer, som har mailadresse, men som ikke har fået indkaldelsen til generalforsamling har en fejl. Enten er den adresse, vi har, forkert, eller Jeres PC. Afviser mine mails.

Jeg deltager så vidt muligt i generalforsamlingerne i de forskellige foreninger, som f.eks. politiforeningen, assistanceforeningen og idrætsforeningen, for at høre, om der er noget af interesse for os. Idrætsforeningen har vedtaget, at hæve kontingentet med 10,- kr. pr. måned, idet vi nu har store udgifter til transport, da vi ikke kan låne tjenestebiler mere.

De fleste er sikkert bekendt med, at har man bilen kaskoforsikret i Popermo, så er der nu også vejhjælp til både bil og evt. tilkoblet køretøj inkluderet gennem Dansk Autohjælp. Derfor har der på assistanceforeningens generalforsamling her sidst i februar været en snak om fremtiden. Jeg kunne desværre ikke deltage, idet jeg var til HB-møde i Odense den dag. På mødet blev det vedtaget, at foreningen fortsætter indtil videre.

Fremtiden: Overenskomsterne for det private arbejdsmarked er ved at være forhandlet færdig, og det ser ud til at der bliver lidt større stigninger denne gang. Vores forhandlere skal aflevere vores krav/ønsker i juni for den overenskomst, som træder i kraft til april 2015. Et af hovedkravene er, at vi vil have medregnet alle beløb, der går til løn, bonus, mv. indregnet i beregningen af vores pension, og så vil vi selvfølgelig også arbejde for at vi får lige så stor fremgang, som arbejdsmarkedet.

Aalborg den 10. marts 2014. Finn T. Iversen, formand.


 

Ingen af de inviterede gæster var mødt, idet alle var optaget af andre gøremål.

Formandens beretning blev sat til debat:

Arne Geisnæs ønskede oplyst, om kontingentet blev indberettet til Skat.

Formanden det sker automatisk.

Arne Vegger roste bladet ”Statspensionisten” som han læste med stor glæde. Men økonomien i bladet skal selvfølgelig stå mål med alternativerne.

Børge K. Nielsen roste ligeledes bladet og mente, at vi skulle holde fast i bladet og ikke gå over til Jørgen Fischer og understøtte ham.

Formanden oplyste, at der kunne spares 125.000 kr. årligt ved at gå over til den skitserede løsning.

Formandens beretning sat til afstemning og godkendt.

4. Ingen indkomne forslag.
5. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab:


Politipensionisternes Landsforening

Kredsforening l, Nordjylland
Regnskab for 01 01 2013 til 30 12 2013

Refusion fra Landsforbundet   kr. 4770,00  
Ekstrabeløb fra Landsforbundet kr. 1200,00  
Rente fra Sprogforeningen   kr. 125,00  
Overført fra Sprogforbundet   kr. 1000,00  
I alt       kr. 7095,00  
I alt       kr. 7095,00  
             
Udgifter       kr.    
Bestyrelsesmøder     kr. 488,65  
Kørepenge ved bestyrelsesmøder kr. 632,00  
Repræsentation     kr. 408,00  
Generalforsamlinger (Fl. Afdelinger) kr. 5291,95  
Kontorhold     kr. 908,00  
Gebyrer       kr. 32,00  
I alt       kr. 760,60  
I alt       kr. 7760,60  
             
             
             
Resultat for året 2013 - minus   kr. 665,60  
             
indestående i Lån og Spar bank pr 31 12 2013 kr. 1445,48  
Indestående i Sprogforbundet pr 31 12 2013 kr. 4376,52  
i alt       kr. 5822,00  
             
Egenkapital pr 31 12 2013    kr. 5822,00 cv

 

Revisor

Regnskabet godkendt uden bemærkninger.


 

6. Kontingent stadig o kr.
7. Valg:

a. Formanden, Finn T. Iversen, genvalgt.
b. Til bestyrelsen genvalgt, Bent Kirkegaard og Jan Slotved.
c. Suppleant, Jørgen Trap, genvalgt.
d. Revisor, Hans Chr. Hovmøller, valgt. Revisersuppleant, Hans J. Vinkler, valgt.
e. Bestyrelsen, Jørgen Trap og Henning Mathiesen, valgt.

8.Eventuelt:

Anton Østergård ønskede oplyst status på fornyelse af kørekort ved 70 år.

Formanden oplyste, at det ser ud til, at grænsen for fornyelse flyttes til 75 år og der rokeres lidt på antal år for fornyelse efter 75 år. Men intet er vedtaget endnu.

Dirigenten oplyste, at de som er medlem af assistanceforeningen i Aalborg skal bruge Falck ved assistance. Bent Kirkegaard oplyste, at det samme gælder i Hjørring.

Dirigenten gav ordet til formanden for en afsluttende bemærkning.

Formanden takkede for det store fremmøde, samt god ro og orden.

Tak til kollegerne fra Hobro vedr. det praktiske.

Generalforsamlingen afsluttet kl. 1422.

Referent


Hans J. Christensen
Sekretær.

(Se fotos fra årets generalforsamling)

 

Aalborg den 06. marts 2013.

 

Referat

 

Fra ordinær generalforsamling 2013

Politipensionisternes Landsforening, Kredsforening 1 Nordjylland tirsdag den 05. marts 2013 kl. 1300 på politigården i Aalborg.

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af fuldmagter.
 3. Formandens beretning.
 4. Indkomne forslag.
 5. Regnskab.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg:

a.       Formand, Finn Iversen er ikke på valg.

b.      Til bestyrelsen, Hans J. Christensen og Carsten Riis Kristensen begge er villige til genvalg.

c.       Suppleant, Jørgen Trap, Hobro villig til genvalg.

d.      Revisor, Per Højbak, suppleant, Arne Vegger.

e.       Valg af delegerede til PL.s generalforsamling jfr. PL.s vedtægt § 11.

 1. Eventuelt.

 

Forud for generalforsamlingen var der spisning med gule ærter med tilbehør og efterfølgende kaffe og kage. Mødet blev afholdt sammen med Aalborg Seniorklub, som havde generalforsamlingen umiddelbart efter vores generalforsamling.

 

Der var tilmeldt 56 personer, hvoraf de 50 personer var medlem af Landsforeningen. Spisningen blev betalt således, at Landsforeningen betalte for sine 50 medlemmer og Aalborg Seniorklub for de sidste 6, som endnu ikke er medlem af Landsforeningen.

 

Formanden bød velkommen og var glad for den store opbakning til generalforsamlingen.

 

 1. Henning Mathisen blev foreslået som dirigent og han blev valgt uden modkandidat. Dirigenten takkede for valget og konstaterede generalforsamlingen lovlig indvarslet og gennemgik dagsordenen med forsamlingen.. Ingen stemmetællere valgt.

 

 1. Ingen var mødt med fuldmagter.

 

 1. Formanden aflagde sin beretning for forsamlingen. Beretningen er vedhæftet som dokument. Dirigenten satte formandens beretning til debat i forsamlingen. Aalborg Politis assistanceforeningen var berørt i formandens beretning. Bl.a. vedr. fremtidig betaling, som man selv skal sørge for inden den 01. april 2013 ved at indbetale kr. 180. Endvidere var der ændring med Dansk Autohjælp nu skal Falck bruges, hvis man ikke selv vil lægge ud. Indlæg ved Egon M. Olesen og Anton Hald. Der var ikke flere bemærkninger beretningen vedtaget.

 

 1. Ingen forslag.

 

 1. Formanden fremlagde det reviderede regnskab, idet kassereren desværre var blevet syg. Regnskabet sat til debat, ingen kommentarer. Regnskabet vedtaget.

 

 1. Uændret fortsat 0 kr.

 

 1. b. Hans J. Christensen og Carsten Riis Kristensen begge genvalgt uden andre forslag c. Jørgen Trap valgt uden andre forslag d. Per Højbak og Arne Vegger valgt uden andre forslag e. bestyrelsen, Knud Eigil Jørgensen og Henning Mathisen valgt uden andre forslag.

 

 1. Anton Hald og Erik Caludan fortalte om kommende tur til Berlin i maj 2013 arrangeret af Aalborg Seniorklub. Der er fortsat ledige pladser også for andre pensionister evt. familie. Der udfærdiges ID-kort til pensionister, hvilket har været et ønske længe og interesserede kan blive fotograferet i kaffepausen, hvorefter de ved senere møde, vil få deres ID-kort udleveret. Ikke flere indlæg. Dirigenten takkede af og overlod ordet til formanden, som takkede for god ro og orden under mødet.

  

Hans J. Christensen,

Sekretær.

 

Referat fra politipensionisternes efterårskomsammen, torsdag den 22. november 2012 på politistationen i Hobro.

 

Som tidligere år, blev der også i år afholdt en aften, hvor menuen var gule ærter. Der var heldigvis mange, der havde lyst til at være med, så vi var i alt 22 personer.

Igen i år var vi samlet på øverste etage på politistationen i Hobro, men det var så maske sidste gang, vi der kunne være til gule ærter, da der, som bekendt, bygges en ny politistation, der kommer til at ligge i Hobros nordlige udkant. De er så langt fremme med byggeriet, at de påregne at kunne være under tage her til nytår. Hvorvidt vi så der, kan være med vore arrangementer, må vi jo tage en snak med ledelsen om.

I aftenens løb, var der en rigtig god stemning, og der var mange ”gamle” beretninger, der blev taget frem. De gule ærter, som Knud var mester for, var som sædvanlig tip, top.

De arrangementer, der havde været i årets løb, blev gennemgået, og der var stor tilfredshed med turen i Rebild Bakker, hvor vi fik en grundig orientering om skovens tilblivelse. Som omtalt tidligere, var der ikke tilslutning nok til turen til Skagen, men det skyldtes måske også lidt de for tiden værende ustabile togforbindelser. Der har også været en tur til Mariager, hvor vi fik en grundig rundvisning i den gamle klosterkirke, ligesom vi så museet. Der blev spist frokost et hyggeligt sted i midtbyen.

Af kommende arrangementer er der arrangeret en teateraften i Himmerlands Teater i Hobro, hvor vi skal se Jeppe på Bjerget. Turen er arrangeret sammen med en anden klub, og vi bliver i alt 40 personer, der starter med et lille traktement på skibet ”Svanen”, der ligger i Hobro Havn, tæt på Himmerlands Teater. Denne aften er fastsat til, torsdag den 29. november.

Der arbejdes lidt med en forårstur, og det er Jørgen Villadsen, der undersøger vedrørende denne tur. Når der ligger noget fast, vil det selvfølgelig tilgå medlemmerne.

Ellers ønsker udvalget alle en god jul

Jørgen Trap

 

 

 

 

 

     Frederikshavn – Hjørring                                                 Aalborg – Løgstør -  Hobro

                                                                                                 TIME \@ "d. MMMM yyyy" 10. juli 2012

 

               

 

 

NYHEDSBREV SOMMER 2012.

Kære Medlemmer!

 

Vi er nu 280 medlemmer her i Nordjylland. Bestyrelsens mål er 300 medlemmer inden udgangen af 2012.  Vi mangler stadig nogle af de tidligere pensionerede, og desværre er der fire, som har undladt at betale kontingent trods flere påmindelser, og de er derfor slettet.

 

Selv om der vel ikke er grund til den store optimisme efter de meldinger, vi hører fra Christiansborg, så er Danmark ikke ramt af finanskrisen i et omfang, som mange af vore EU-partnere, så mon ikke der bliver en lille skilling til pensionisterne i næste finanslov og vores overenskomst 2013.

De overenskomster, som blev færdige her i foråret, fik ikke ret meget mere i lønningsposen. Men der blev sat af til ”bløde værdier” og til efteruddannelse. Så vi skal nok ikke regne med store stigninger.

Vores forhandlere i Statspensionisternes Centralforening (SC) har som hovedkrav: ”Det vigtigste krav for SC. er, at tjenestemandspensionerne stiger i samme takt som lønudviklingen inden for CFU´s (Centrale Forhandlings Udvalg) forhandlingsområde. Målet er derfor, at procentreguleringen af tjenestemands-pensioner fastsættes til den del af en given ramme, der afsættes til egentlige lønformål”.

 

I forbindelse med de tidligere forhandlinger, hvor det lød til, at vi virkelig skulle betale/eller have meget mindre i pension, sendte vores formand for SC., Hans Agerbo, et brev til alle partiernes finansordførere og til Ritzau om det urimelige i flere af forslagene. Om det er blevet læst, og har virket, vides ikke, men de skrappe krav fra dengang er lempet meget. Det viser, at der skal være nogen til at ”tale vores sag”.

www.politipensionister.dk kan man læse SC. og Hans Agerbos skrivelser, og på vores hj.side (se adr. nedenfor) er der referater af generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og lokal-klubbernes aktiviteter.

 

Husk venligst at give besked, hvis I får ny adresse eller mail. Og Jer, der får dette som brev, har i mulighed for en mailadresse, så venligst giv os den.

 

       Finn T. Iversen

Finn T. Iversen

Hjemmeside: www.politipensionister-nordjylland.dk.Mail: politipensionisternordjylland@gmail.com.

 

                                                                                                             Hobro, den 4. april 2012

 

 

Referat fra Hobro politis sammenkomst torsdag den 29. marts 2012

 

16 personer var mødt frem til sammenkomsten, der blev betegnet som ”frikadelle sammenkomst”, hvilket vil sige, at traktementet bestod af kartoffelsalat og 3 stk. frikadeller pr. person. Efter de tilkendegivelser, der kom frem, tydede det dog på, at denne sammensætning faldt i god jord.

Ved vores efterårssammenkomst var det ellers besluttet, at her først på foråret ville vi forsøge at komme en tur til Rold skov, hvor ”Klemme” ville vise rundt, men efter samråd med Klemme, er denne tur udsat til først på efteråret. Der vil senere tilgå medlemmerne nærmere vedrørende denne tur.

Der blev fremsat forslag om, at vi her først i juni måned skulle tage en tur til Skagen, og som forrige år, hvor vi var i Aalborg, skulle vi benytte DSB s tilbud med et døgns tur i hele Nordjylland. Nu er der så i mellemtiden kommet det ind i billedet, at broen mellem Aalborg og Nr. Sundby er beskadiget, så der nu i stedet skal benyttes bus. Der er ligeledes sporarbejde mellem Aalborg og Frederikshavn, hvilket ændrer den hidtidige rejseplan. Alt dette vil blive undersøgt, og der skal nok komme meddelelse ud.

Hvis der er andre gode forslag til ture, vil vi meget gerne i udvalget have besked, så vi eventuelt kan arbejde videre med disse forslag.

Siden sidste møde i efteråret, var der tilsyneladende ikke sket noget nyt i forbindelse med byggeri af den nye politistation

Uanset om turen til Skagen bliver til noget eller ej, så vil udvalget arbejde videre for at arrangere et eller andet først i juni måned.

Alle ønskes en god påske

Jørgen Trap

 

 

Hobro den 16. november 2011

 

Referat fra Hobro politi’s efterårssammenkomst 2011

 

Traditionen tro blev der igen i år afholdt efterårssammenkomst for pensionist/senior medlemmer i  Hobro polit’s pensionistforening.

Der var i alt et fremmøde på 20 personer, så det må da siges at være meget flot.

Fungerende pk. Flemming Bruun Jacobsen indledte med at give en orientering om politiets status lige nu. Han forklarede om bygning af en ny politistation, hvor planlægningen nu var så  langt fremme, at man nok til foråret kunne forvente det første spadestik. Bygningen skal ligge ved Hobro’s nordlige indkørsel, skråt over for den der etablerede rundkørsel – modsat VW - . Man var nu så langt fremme i planlægningen, at projektet snart forventes i licitation. Der var her tale om, at visse beløbsrammer skulle være overholdt, for ikke det skulle sendes i EU-tilbud, hvilket selvsagt ville forlænge hele bygningsperioden væsentligt.

Han orienterede også om personalesituationen, og det fremgik klart, at det til tider kunne være meget vanskeligt at få en tjenesteplan til at holde. Man fik jo nu politielever direkte fra politiskolen, hvilket selvfølgelig indebar en noget personalekrævende indsats. Men han kunne oplyse, at de nye politielever var godt rustet, når de kom fra skolen, og de holdt sig absolut ikke tilbage i marken.

Efter denne orientering var det tid til at gå i gang med de gule ærter, og med sædvanlig næse for madkunstens mysterium fra Knuds side, var det en perfekt middag. Der var i forsamlingen også enighed om, at traditionen skulle køre videre.

Af planer for den kommende tid, ville man fra udvalgets side forsøge at få en forårstur til Rold skov og Rebild bakker. Formentlig engang i april måned. Derefter – antagelig først i juni – ville der nok blive tale om en tur (med tog) til Skagen, hvor Bruno, som indfødt, ville vise rundt.

Jørn Therkelsen blev budt velkommen som nyt medlem. Jørn var ved kriminalpolitiet indtil 1990, hvorefter han slog sig ned som ejendomsmægler, men han er også nu gået på pension.

Er der medlemmer, der kunne tænke sig at arrangerer et eller andet, er de meget velkommen til at kontakte udvalget, der så vil formidle det videre.

Udvalget ønsker medlemmerne en rigtig god jul og et godt nytår.

 

Jørgen Trap

 

Frederikshavn – Hjørring                                                 Aalborg – Løgstør -  Hobro

                                                                                                 TIME \@ "d. MMMM yyyy" 10. november 2011

 

               

 

NYHEDSBREV EFTERÅR 2011

Kære Medlemmer

Så fik vi valget overstået og dannet en ny regering, som måske holder, selv om de har meget forskellige holdninger til flere af de valgløfter, som S & SF kom med. Det bliver spændende at se, hvem der er stærkest.

Et par af partierne har luftet ideer om, at ”de rige pensionister” skal til at betale noget mere for en del ydelser. Også derfor er det vigtigt, at vi står sammen i vores ”fagforening”, hvor vi har nogen, som kan holde politikerne fast på, at vi blev ansat med den forudsætning, at vi skulle have en ”ordentlig” pension.

Vores ”gamle fagforeninger” har gennem tiderne gjort et stort stykke arbejde for at sikre os en rimelig pension, men det synes, som om der ikke er så stor fokus på pensionen mere, selv om alle skal have gavn af det senere i livet.

Det vigtigste er, at vores pension bliver udregnet med en fast procent af hele lønnen, herunder de mange puljer, der er kommet til. Gennem Statspensionisternes Centralforening, hvor Hans Agerbo er formand, arbejder vi hele tiden på at gøre politikere og forhandlings-udvalg opmærksomme på vores krav/ønsker.

Til næste overenskomst bliver det spændende at se, om Socialdemokraterne lever op til det, Mogens Lykketoft skrev i en pjece, da han var finansminister: ”Det bemærkes, at de viste pensionsbeløb er i 1993-tal, og at de naturligvis vil stige i samme takt som lønudviklingen på arbejdsmarkedet." Som det har været i den tid, jeg har været med, har vi skulle kæmpe til hver overenskomst-forhandling, bare for at fastholde pensionen.

På et Hovedbestyrelsesmøde behandlede vi et forslag til vedtægtsændringer i PL., idet politifolk nu kan blive ud over pensionsalderen. Ændringen der bliver foreslået bliver formentlig, at tjenestemænd og disses ægtefæller og registrerede partnere, der opfylder betingelserne for at modtage statspension, fremover vil kunne blive medlemmer, uanset om de fortsætter i tjenesten efter at de fylder 65/67 år

 

Generalforsamling 2012: Fredag den 02. marts 2012 kl. 1300. På den nye politistation i Hjørring. Foreningen er vært ved et mindre traktement efterfulgt af kaffe og kage. Nærmere følger næste år.

Hjørring Seniorklub afholder deres generalforsamling umiddelbart efter vores.

 

PS: Alle, der modtager dette brev pr. post, og som har en mailadresse i huset, bedes sende den til os. Har nogen fået ny mailadresse, vil vi også gerne have den.

      

Venlig hilsen bestyrelsen

       Finn T. Iversen

 

Hjemmeside: www.politipensionister-nordjylland.dk.Mail: politipensionisternordjylland@gmail.com.

 

Referat fra senior/pensionistforeningen ved Hobro politis sammenkomst torsdag den 14. april 2011 kl. 1700 på politigården i Hobro

 

Da der i foreningen ikke havde været aktiviteter siden efterårets sammenkomst havde udvalget besluttet, at nu skulle der være en forårssammenkomst, og at denne sammenkomst helst skulle være afviklet inden påske.

For ikke at have de store besværligheder med hensyn til fortæring, var der indkøbt 3 stk. smørrebrød pr deltager. Dertil selvfølgelig øl, snaps og vand. Det var et traktement, som deltagerne vist syntes var rimelig ok.

Der var også ret godt fremmøde, idet 17 personer var mødt op.

Stationsleder Ole Kristensen var inviteret med, da man gerne ville høre lidt om, hvordan "Rigets" situation var pt. Han gav en grundig orientering om politikredsens struktur herunder personale- og arbejdsstruktur. Det var tydeligt, at der var sket mangt og meget siden de fleste af deltagerne havde været med i aktivt politiarbejde. Han oplyste, at med hensyn til pladssituation, var de nuværende bygninger utidssvarende, hvorfor der arbejdedes stærkt på at komme i nye bygninger. Som situationen var nu, tydede meget på, at dette ville kunne effektueres i det kommende år, idet der sådan set var givet grønt lys for nye bygninger.

Finn Iversen, formand for politipensionisterne, kreds 1, Nordjylland, gav en grundig orientering fra politipensionisternes generalforsamling den 4. april i Odense. Som alle selvfølgelig havde bemærket, havde forhandlingerne ikke givet mere i lønningsposen. Vedrørende udlevering af gamle politiskilte ville han drage omsorg for, at skiltene kunne blive udleveret. Man skulle bare til ham oplyse navn og personnr. samt politiskilt nr. så ville han sende disse oplysninger videre.

Finn var efterfølgende vært ved kaffe og kagebord.

Udvalget ville arbejde videre med tanken om et eller andet i sommerens løb. Der kunne være tale om evt. virksomhedsbesøg eller noget i den retning. Måske bare en tur ud i det blå. Der blev efterlyst forslag, som udvalget kunne arbejde videre med.

Foreløbig ønskes en god påske, og så ses vi forhåbentlig til et eller andet i sommerens løb.

 

Jørgen Trap

 

 

 

Aalborg den 04. februar 2011.

 

 

Referat

 

Fra ordinær generalforsamling 2011 med følgende indkaldelse og dagsorden. 

                                                            

Indkaldelse til generalforsamling

Politipensionisternes Landsforening, Kredsforening 1 Nordjylland tirsdag den 01. februar 2011 kl. 1330 på Aalborg Politigård.

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af fuldmagter.
 3. Formandens beretning.
 4. Indkomne forslag.
 5. Regnskab.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg:
  1. Formand ikke på valg.
  2. Til bestyrelsen, Hans Jørn Christensen og Carsten Riis Kristensen begge er villige til genvalg.
  3. Suppleant, Jørgen Rostgård Sørensen, er villig til valg.
  4. Revisor, Per Højbak, er villig til genvalg.
  5. Valg af delegerede til PL.s generalforsamling jfr. PL.s vedtægt § 11.
 8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, tilstilles formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Til et forslags vedtagelse kræves almindeligt stemmeflertal.

I forbindelse med generalforsamlingen er foreningen vært ved et mindre traktement, bestående af kaffe, ostemad og kage, samt en lille en til halsen.

Af hensyn til kantinen må vi bede om tilmelding til deltagelse i kaffe/kage.

Tilmelding senest den 28. januar 2011:

Til formanden, Finn T. Iversen, mobil 20252050 eller mail ftiversen@gmail.com

Der var tilmeldt 42 medlemmer med repræsentation fra næsten hele Nordjyllands Politi.

Formanden bød velkommen og takkede for det store fremmøde.

 1. Henning Mathisen blev foreslået som dirigent og blev valgt uden modkandidat. Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovlig indvarslet.
 2. Der var ingen mødt med fuldmagter.
 3. Formandens beretning vedhæftet som fil. Beretning sat under debat. Peter Kusk spurgte om vi får vores eget politiskilt udleveret. Hvilket formanden bekræftede. Pa. Per Trølund vil forestå udleveringen, når politiskilte bliver tilsendt politikredsen. Formanden er i kontakt med Per Trølund og vil informere, når og hvis der fremkommer nye relevante oplysninger. Søren Poulsen ønskede oplyst, hvad glæde vi har af foreningen? Han kritiserede bladet ”Statspensionisten” som har et meget tyndt indhold. Han har tilskrevet bladet, men ikke fået noget svar. Formanden svarede, at det var for dårligt og han vil undersøge sagen. Det er sålede, at vores forening varetager pensionen/overenskomstforhandlinger gennem Statspensionisternes Centralforening som fremsætter ønsker/krav til  CO 10 (pensionisternes fagforeningen) jo flere vi er jo bedre. Det er ikke en selvfølge, at pensionen reguleres fuldt ud. Vi ønsker en fast procentvis regeulering, således vores pension bevarer sin værdi i takt med løndudvikling og inflation. Vi holder politikerne og organisationerne i ørene. Det sociale varetages af lokalforeningerne. Beretningen godkendt med aklamation.
 4. Der var indkommet et forslag fra bestyrelsen. ”Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af 1. kvartal – offentliggøres i Statstidende/mail m.v.”. Forslaget er af rent praktiske årsager og vil spare porto og gøre indkaldes smidig. Forslaget vedtaget – ingen imod.
 5. Kasseren forelagde det reviderede regnskab. Regnskabet vedtaget – ingen imod.
 6. Kontingentet (lokal) fortsat 0 kr. – ingen imod.
 7. Valg:
  1. Ingen valg.
  2. Genvalg af Hans Jørn Christensen og Carsten Riis Kristensen.
  3. Genvalg af Jørgen Rostgård Sørensen.
  4. Genvalg af Per Højbak.
  5. Bestyrelsen.
 8. Hans J. Christensen fremførte, at det er meget vigtigt, at der bliver bakket op omkring

foreningen, således at vores pension bliver reguleret i takt med løn og priser, samt den  beholder sin værdi. Det er absolut ikke en selvfølge. Bladet Statspensionisten er meget ringe, hvilket bestyrelsen er opmærksom på og vi vil fremføre medlemmernes synspunkter overfor hovedbestyrelsen.

Arne Vegger orienterede om Senior Sport i Aalborg Kommune og opfordrede til at deltage.

Formanden opfordrede til at komme med i motionsrummet i kælderen, der er plads til flere.

Formanden takkede for fremmødet og interessen for foreningen.

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen afsluttet kl. 1445.

 

 

Referent

Hans J. Christensen,

Sekretær.

 

    

 

Formandens beretning

BERETNING TIL GENERALFORSAMLING 2011.

 

Allerførst vil jeg benytte lejligheden til at sige hjertelig velkommen til vores generalforsamling 2011. Det er glædeligt, at så mange støtter op om vores forening, og jeg vil også ønske Jer alle et rigtig godt nytår.

Den Nordjyske afdeling af Politipensionisternes Landsforening er i stadig vækst. Vi er nu: 243 ud af landsforeningens 2191 medlemmer. Så, selvom vi desværre har mistet en del kolleger i årets løb, så er vi blevet 18 medlemmer flere i 2010.

En af dem vi mistede var Hans Jørgen Poulsen, der var en ildsjæl. Han var hovedbestyrelsesmedlem for Nordjylland, og blev senere valg til Landsformand. Hans Jørgen var med til at flytte Landsforeningens fokus fra København og ud til hele landet.

Jeg ved fra sidste møde med politidirektøren, at der bliver pensioneret 11 kolleger i første halvdel af 2011. Dem skal vi gerne have tegnet som medlemmer, for det er særdeles vigtigt, at vi er mange, så vores forhandlere har vægt bag deres ord, når de forelægger vores ønsker.

 Overenskomst forhandlingerne er i fuld gang, så forhåbentlig kommer der snart godt nyt om vores pension. Vi skal dog nok ikke være alt for optimistiske. Det efterslæb vi havde fra 2009 i forhold til løntallet gjorde, at vi faktisk fra april 2010 skulle have været trukket 1,23 % af pensionen. Det blev vi ikke, så nu skal de jo reddes hjem, før der kan blive tale om en stigning. Vi kan dog være glade for, at Danmark kom så forholdsvis smertefrit gennem finanskrisen. Flere lande har nedsat pensionerne med op til 15 %, men det kommer selvfølgelig ikke på tale her i vores ”lille smørhul”.

Statspensionisternes forhandlinger skal foregå gennem CO 10, og vores krav er for længst afleveret. Det vigtigste er, at vi ønsker pensionen fastsat til en bestemt procent af hele lønsummen inklusive alle de forskellige tillæg, som nu er trukket ud, men som kommer langt størstedelen af politifolkene til gode i form af de mange forskellige tillæg, der er blevet indført.

Vi må vente og se, hvordan det går, der er jo betydeligt mere på spil for de endnu ikke pensionerede, som måske skal blive længere. Oplægget fra Finansministeriet er, at tjenestetiden skal forlænges og, hvis man vil gå ”før tiden”, så skal der være et stort fradrag i pensionen.

Statspensionisternes Centralforenings dygtige formand gennem en del år. Jørgen Fischer har meddelt, at han trækker sig fra posten på grund af tidnød, idet han bl.a. er blevet formand for Ældresagen. 

Landsforeningen indstiller Hans Agerbo til posten. Hans Agerbo har stor erfaring fra sin tid som den forbundsmand, der havde med pensioner at gøre.

 I de sidste 15 år har der været en stigning i reallønnen på ikke mindre end 23 %. Heldigvis uden, at det har medført ret meget inflation. Vores pension er steget næsten tilsvarende.

Udlevering af gl. politiskilte, det er ikke helt afklaret endnu, men alle skiltene bliver sendt til Nordjyllands Politi, også dem fra pensionerede kolleger. Der vil også blive mulighed for, at enker og børn efter kolleger kan få udleveret politiskiltet. Alle skilte er formentlig klar til udlevering i april i år. Der kommer nærmere på vores hjemmeside.

Aalborg politigård den 01. februar 2011. Finn T. Iversen, formand.

 

 

Referat fra efterårssammenkomst den 2. november 2010 på Hobro politistation

 

Så var vi igen kommet så langt hen på året, at en gang gule ærter lige var sagen. Som sædvanlig var det Knud, der var mesterkok, og maden var også – som sædvanlig – upåklagelig.

Der var rimelig stor tilslutning til sammenkomsten, idet der var mødt ikke mindre end 18 personer. Det må da siges at være meget flot.

Vi mødtes ved 17 tiden og efter lidt hyggesnak, var det tid at gå til bords. Der manglede ikke noget, selv snapsen var dejlig tempereret.

Der blev orienteret om rundskrivelse af 1. november vedrørende genudlevering af de gamle politiskilte. I skrivelsen fremgår det, at rigspolitichefen har besluttet, at de gamle metalpolitiskilte, som i 1994 udgik som politilegitimation og erstattet af den gældende legitimation, nu kan genudleveres til de ansatte, som måtte ønske det. Det gamle politiskilt udleveres som en personlig ejendel, der ikke må anvendes i tjenstlig øjemed. Genudleveringen af politiskiltet, der vil ske mod kvittering, vil i første omgang kunne ske til de nuværende ansatte. Herefter vil der blive givet mulighed for, at ansatte, der er pensioneret efter 1994, også vil kunne få genudleveret politiskiltet. Genudlevering af skiltene vil først kunne ske i perioden fra ca. 1. marts til ultimo april 2011. Efter dette tidspunkt vil der som nævnt blive mulighed for udlevering til ansatte, der er pensioneret efter 1994.

Det blev aftalt, at vi efter nytår – måske i februar – ville samles til en slags forsinket julefrokost. Nærmere herom vil senere tilgå alle.

Der blev givet udtryk for, at Aalborgturen havde været en rigtig god tur, og man ville da meget gerne, om der kunne arrangeres noget lignende til sommer.

Efter 3 – 4 timers samvær var gamle minder uddebatteret, så da var der almindelig opbrud.

 

Venlig hilsen til alle

 

Jørgen

 

 

 

Frederikshavn – Hjørring                                     Aalborg – Løgstør Hobro

 

 

 

 

 

 

Indkaldelse til generalforsamling

Politipensionisternes Landsforening, Kredsforening 1 Nordjylland tirsdag den 01. februar 2011 kl. 1330 på Aalborg Politigård.

 

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af fuldmagter.
 3. Formandens beretning.
 4. Indkomne forslag.
 5. Regnskab.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg:
  1. Formand ikke på valg.
  2. Til bestyrelsen, Hans Jørn Christensen og Carsten Riis Kristensen begge er villige til genvalg.
  3. Suppleant, Jørgen Rostgård Sørensen, er villig til valg.
  4. Revisor, Per Højbak, er villig til genvalg.
  5. Valg af delegerede til PL.s generalforsamling jfr. PL.s vedtægt § 11.
 8. Eventuelt.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, tilstilles formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Til et forslags vedtagelse kræves almindeligt stemmeflertal.

 

I forbindelse med generalforsamlingen er foreningen vært ved et mindre traktement, bestående af kaffe, ostemad og kage, samt en lille en til halsen.

 

Af hensyn til kantinen må vi bede om tilmelding til deltagelse i kaffe/kage.

 

Tilmelding senest den 28. januar 2011:

 

Til formanden, Finn T. Iversen, mobil 20252050 eller mail ftiversen@gmail.com

 

 

 

P. f. v.

 

Finn T. Iversen,

Formand.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Skrivelse fra formanden Finn Iversen til pensionister, der ikke er er medlem af foreningen

 

 


 

Frederikshavn – Hjørring                                                                               Aalborg – Løgstør - Hobro

                                                                                                                                                                              19. oktober 2010

 *Henning Boddum

Bellinisvej 6, Frejlev

9200 Aalbborg SV.

 

Hej med-pensionist!

Selv om jeg ikke hedder Lars Larsen, så har jeg her et godt tilbud til dig: Bliv medlem af Politipensionisternes Landsforening (PL.). Få resten af året gratis og fremover koster det kun 49 øre pr. dag, og de bliver indberettet til Skat, så reelt er det kun ca. det halve. Så kan du være med til at påvirke dine fremtidige pensionsforhold.

Vi er netop nu ved at lægge sidste hånd på listen over vores ønsker/krav til overenskomstforhandlinger 2011. Derfor gælder om at stå sammen for at påvirke vores ”modpart” i OK 2011.

Fhv. pi.  Jørgen Fischer, der er formand for SC. ,og som har en fortid i Politiforbundet, gør et kæmpe arbejde for at gøre opmærksom på vores ”krav”.

Da vi var i styrken, var vi ikke i tvivl om, at man skulle være med i den faglige organisation, hvortil vi betalte mere om måneden, en det koster at være medlem af POLITIPENSIONISTERNES LANDSFORENING (PL.) I et helt år. Trods navnet er PL. En faglig forening for alle statspensionister fra politi og retsvæsen.

Siden jeg for et par år siden blev valgt til formand for Nordjysk Kreds, har jeg forsøgt at få alle politipensionister med i vores faglige forening. Grunden til, at jeg gik ind i dette arbejde, er den, at vores pension de seneste år er blevet forringet i forhold til den almindelige lønudvikling. Der er jo ingen tvivl om, at det gamle ordsprog: ”enighed gør stærk”, også gælder nu, så vi skal have alle politi-pensionister med i vores fagforening. Kun på den måde står vi stærkt i en forhandlingssituation.

Vedlagt indmeldelsesblanket og nyhedsbrev. Du kan også melde dig ind via vores hjemmeside.

 

Finn T. Iversen

.Finn T. Iversen, kredsrepræsentant og HB-medlem for Nordjyllands Politikreds  Telefon 20 25 20 50

Hjemmeside: www.politipensionister-nordjylland.dk Mailadresse: politipensionisternordjylland@gmail.com

 

 

 

 

Aalborg den 01. marts 2010.

 

Referat fra generalforsamling

 Politipensionisternes Landsforening, Kredsforening 1 Nordjylland

 den 26. februar 2010 kl. 1200 på Hjørring Politigård.

  Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af fuldmagter.
 3. Formandens beretning.
 4. Indkomne forslag.
 5. Regnskab.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg:
  1. Formand, Finn T. Iversen er villig til genvalg.
  2. Til bestyrelsen, Bent Kirkegaard, er villig til genvalg og Jørgen Trap, der er villig til valg.
  3. Suppleant, Jørgen Rostgård Sørensen, er villig til valg.
  4. Revisor, Per Højbak, er villig til genvalg.
  5. Valg af delegerede til Pl.s generalforsamling jfr. Pl. s vedtægt 11.

 

 1. Eventuelt.

  Der var tilmeldt 42 deltager til generalforsamling og der var mødt 41 med repræsentation fra Aalborg, Hjørring, Frederikshavn og Løgstør.

 Hjørring Seniorforening v. Formand, Per Korsholm, bød velkommen og fortalte om dagens program og praktiske foranstaltninger.

 Dagen startede med spisning, hvor de to foreninger var vært.

 Efter spisningen bød ledelsen ved Hjørring Politi, Vpk. Erik Kærsgård velkommen til Hjørring Politigård.

Erik gav en kort status på arbejdet vedr. ny Politigård i Hjørring.

 derefter gik vi over til afholdelsen af vores generalforsamling.

 Formand Finn T. Iversen bød medlemmerne velkommen og han foreslog Kurt Wild til dirigent.

 1.   Kurt Wild blev valgt uden modkandidat og takkede for valget. Hvorefter han konstaterede indkaldelse lovlig og varslet i henhold til foreningslove.

 2.   Der var ingen fuldmagter.

 3.   Formanden startede med, at hilse fra tidligere formand Hans J. Poulsen, som p.t. døjer med sygdom, hvorfor han ikke kan være tilstede. Endvidere en stor tak til Bent Kirkegaard, som havde været den praktiske person i forbindelse med afholdelsen af generalforsamlingen i Hjørring. Selve beretningen er vedhæftet som dokument. Dirigenten ridsede nogle punkter op fra beretningen herunder medlemshvervning og fradragsberettiget kontingent. Der blev nikket fra salen, men ingen bemærkninger. Dirigenten tog herefter ordet og takkede formanden for det store arbejde, han har udført for foreningen. Formandens beretning sat under afstemning og enstemmig vedtaget.

 4.   Bestyrelsen fremsatte et nyt forslag til vedtægtens § 7 - nuværende ordlyd: Ordinær generalforsamling afholdes, hvert år inden udgangen af februar måned og indkaldes med mindst 2 ugers varsel skriftligt til alle medlemmer – forslag til ny formulering: Ordinær generalforsamling afholdes, hvert år inden udgangen af februar måned og indkaldes ved offentliggørelse i fagbladet ”Dansk Politi” og ”Statspensionisten” i december/januar udgaverne, samt på foreningens hjemmeside. Begrundelsen for det nye forslag er, at der kan spares et større beløb i porto. Det fremsatte forslag blev vedtaget.

 5.   Kassereren forelagde det reviderede regnskab og det blev enstemmig vedtaget. Regnskabet vedhæftet som dokument.

 6.   Uændret kontingent – ingen bemærkninger.

 7.   Formanden Finn T. Iversen, Bent Kirkegård, Per Højbak alle genvalgt og nyvalgt blev Jørgen Trap og Jørgen Rostgård Sørensen. Valg af delegerede til Pl. s generalforsamling den 12. april 2010 blev bestyrelsen.

 8.   Eventuelt: Erik Kjærsgård gjorde opmærksom på, at man kan købe sprogforbundet grå lommekalender for kr. 30. Kalenderen er magen til Politiforbundets bortset fra farven. Bent Kirkegaard - hvad gør vi med enkerne/enkemænd efter bortgåede statspensionister. De efterladte får stadig 2/3 pension og den eneste måde de har indflydelse på deres pension, er ved medlemskab af vores forening. Flere kommentarer til Bents spørgsmål. Christian Thomsen, begge kan registreres som medlemmer? Jørgen Dorf et brev med kondolence, kan evt. bruges? Problemstillingen evt. forslag til løsning tages med til kommende hovedbestyrelsesmøde. Der var ikke flere bemærkninger til forslaget. Formanden takkede forsamlingen for god ro og orden.

 

 Hans J. Christensen

Sekretær.

 

Finn Iversen har sendt følgende:

 

Skatteminister Kristian Jensen,

Skatteministeriet,

Nicolai Egtveds Gade 28,

1402 København K.

Kære skatteminister!

 Jeg har tidligere som formand for Statspensionisternes Centralforening fremsat indsigelser mod den af skattekommissionen foreslåede udligningsskat på arbejdsgiverbetalt pensionsordninger - herunder tjenestemandspensioner.

 Da jeg nu – ifølge såvel de elektroniske som skrevne medier – erfarer, at du i løbet af foråret vil fremsætte forslag om, at pensionister udover sædvanlig indkomstskat skal betale en tillægsskat af den del af deres pension, som overstiger ca. 284.000,- kr. excl. folkepension, vil jeg påny henlede din opmærksomhed på det meget urimelige i et sådant forslag.

 Når rimeligheden i, at en sådan særskat for kun en enkelt og nærmere defineret samfundsgruppe (pensionister), skal vurderes, er det vigtigt at skelne mellem en udbetalingen fra en pensionsordning, der stammer fra en arbejdsmarkedspensionsordning eller fra en privat tegnet pensionsordning.

 Arbejdsmarkedspensionsordninger beror som navnet siger på en aftale mellem arbejdsmarkedets parter, som led i et ansættelsesforhold.

 Indbetalingen, såvel arbejdstagers som arbejdsgivers bidrag, reduceres med et arbejdsmarkedsbidrag på 8 %, som alt andet lige betyder at indbetalingen reduceres med 8 %. Indbetalingen til pensionsordningen sker under hele ansættelsesforløbet, hvorfor de fleste har haft en indkomst under den til enhver tid værende topskattegrænse. Arbejdstagerbidraget har reduceret A-indkomsten, og er altså ikke et fradrag ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

 Kendsgerningen er som anført, at arbejdsmarkedspensioner opbygges under hele ansættelsesforholdet, og her er det således de fleste steder, at lønnen stiger i takt med større anciennitet. Det samme gælder tjenestemandspensioner, der er en tilsagnspension, hvor pensionens størrelse afhænger af pensionsalderen (pensionsalder kan tidligst optjenes fra det fyldt 25 år) og lønnen på fratrædelsestidspunktet.

 Situationen er helt anderledes, når der er tale om privat tegnede skattebegunstigede pensionsordninger, hvor der ikke betales arbejdsmarkedsbidrag, og som er fradraget i den personlige indkomst.

 Her synes det meget rimeligt, at der indføres en særlig ”udligningsskat”, da sådanne indbetalinger alene er foretaget for de personer, der betalte topskat.

 Særlig rådgiver i Skatteministeriet, Peter Høyer har udtalt, at der er tale om en kompliceret lov, hvilket jeg kan erklære mig enig i.

 En retfærdig løsning vil være, at det alene er privattegnede pensionsordninger, der bliver omfattet af den særlige ”udligningsskat”. Det vil samtidig betyde en helt ukompliceret lovgivning, idet det kan pålægges pensionsforsikringsselskaberne at fratrække udligningsskatteprocenten ved udbetaling til forsikringstager og efterfølgende afregne dette overfor staten.

 Såfremt du fortsat vil fastholde, at arbejdsmarkedspensionsordninger også skal omfattes af udligningsskatten, må det være ensbetydende med, at de betalte arbejdsmarkedsbidrag tilbagebetales med renter til pensionisterne. I modsat fald må der være tale om ren og skær tyveri.

 Det er svært at forklare tjenestemandspensionister og andre pensionister med en arbejdsgiverbetalt pensionsordning, at de skal ”straffes” med en udligningsskat samtidig med, at dit ministerium oplyser, at de 100 danskere med den største indkomst i 2010 får en skattelettelse på gennemsnitlig 790.000,- kr.

  

 

Venlig hilsen

 

Jørgen Fischer,

Formand for SC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra efterårsmøde torsdag den 22. oktober 2009 i Hobro politi's pensionist/seniorklub

 

Igen i år blev der afholdt en sammenkomst, hvor menuen bestod af gule ærter, som Knud selvfølgelig havde stået for tilberedningen af. Alle var vist enige om, at det var en rigtig "manderet", hvor der hverken manglede kød eller en lille en til at fordøje det med.

Der var i alt mødt 14 personer, så fremmødet må betragtes som tilfredsstillende.

Såvel Knud Ove Sørensen som Peder Pedersen var indbudt til "prøveaften", idet de begge først i det nye år indtræder i pensionisternes rækker. Begge havde dog meldt afbud, men det var absolut ikke fordi de følte sig for unge, men begge havde gyldig grund til afbud.

Det blev også diskuteret - som tidligere - om der skulle foregå et eller andet udover selve spisningen under vores sammenkomster. Der blev nævnt virksomhedsbesøg, foredrag, teatertur og lignende, men man må nok konkludere, at tilkendegivelserne mere var af den opfattelse, at når der årligt kun  var tale om 3 sammenkomster, så befandt man sig godt med "bare" at snakke om løst og fast i de timer, som vi er sammen. Det udelukker dog ikke, at hvis der skulle fremkomme en eller anden god ide, ja, så var man da meget lydhør over for dette.

Det blev også besluttet af afholde en forsinket "julefrokost" engang i januar måned 2010.

Udvalget bestående af Bruno, Knud og Jørgen ville finde frem til en dato, der så ville blive tilsendt de enkelte medlemmer

Jørgen

 

 

 

 

Referat fra møde den 23. april 2009 i Hobro politi’s pensionist/seniorklub

 

I forbindelse med sammenkomsten på Hobro politistation blev diskuteret, hvorvidt der skulle holdes sammenkomst med arrangerede ture eller lignende. Der var ret stor enighed om, at møderne/sammenkomsterne skulle afholdes på ret uformel plan. Altså møder, hvor vi var sammen nogle timer for bare at snakke om løst og fast. Der skulle så hver gang være en eller anden form for spisning. Alle var enige om, at det var ret hyggeligt med en bid brød og måske en lille en

 Der blev også talt om, hvor tit vi skulle afholde disse sammenkomster. Der var stemning for, at disse møder skulle afholdes 3 gange om året. Et efterårsmøde – en julefrokost, der dog først skulle holdes i januar eller februar – og endelig et forårsmøde i april måned.

 Der var i alt mødt 16 personer, så med dette fremmøde tyder alt på, at vi skal fortsætte, hvilket også klart kom til udtryk.

 Allerede nu er det besluttet, at næste møde afholdes

 Torsdag den 22. oktober 2009 kl. 1700 på politistationen, 2. sal

 Ved dette møde vil der blive serveret gule ærter, som Knud selvfølgelig står for tilberedning af.

 Knud skal have tilmelding til dette møde senest: fredag den 16. oktober på tlf. 98522731 eller mail: viki@email.dk

 Husk stadig hjemmesiden: www.j-trap.dk

 

Hilsen

 Jørgen Trap

 

 

 

 

Erindringsskrivelse vedrørende møde/sammenkomst

Ved møde den 9. september 2008 på politigården i Hobro blev det besluttet, at vi her i efteråret skulle holde et møde – eller hyggeligt sammenkomst, hvis man hellere vil udtrykke det sådan.

I har tidligere fået skrivelse vedrørende dette, men hvis – det er nu nok utænkelig – det skulle være gået i glemmebogen, så  HUSK at:

TORSDAG den 13. november kl. 1700

Afholdes denne sammenkomst, og det bliver i:

KANTINEN ved kriminalpolitiet.

Knud vil stå for madlavningen, og det bliver en gang gule ærter.

Nu håber jeg virkelig, at I vil bakke op og være med ved denne sammenkomst. Hvis foreningen eller klubben skal blive til noget, ja, så er det selvfølgelig en betingelse, at der i det hele taget vises interesse.

Der skal ske tilmelding til Knud: senest mandag den 10. november – og det kan gøres på telefon: 98522731 eller via mail: viki@email.d 

Jeg er begyndt at lave hjemmeside, hvor der efterhånden vil foregå opdateringer af relevant art.

Hjemmesiden kan findes på: www.j-trap.dk  (politiets pensionistforening)

Nu håber jeg, at alle vil møde op – VI SES

Hilsen

Jørgen Trap

 

 

Referat fra møde, tirsdag den 9. september 2008 på politigården i Hobro

Vedrørende: pensionistforening/klub for tidligere ansatte ved politiet.

Fremmøde: Bruno Pedersen, Henning Pedersen, Knud  Ingvardsen, Erik Terp, Kirsten Nielsen, Jørgen Trap

Kredsrepræsentant Finn T. Iversen for Nordjyllands Politikreds 

Der var afbud fra 5 ”medlemmer

Med de fremmødte og de fem, der havde meldt afbud, men havde tilkendegivet, at de var interesseret i etablering af en forening, var der stemning for, at en sådan forening skulle oprettes, idet antallet således ville blive mindst 10.

Finn Iversen redegjorde for  klubben i Aalborg og han uddelte denne klubs vedtægter.

Efter drøftelse var der enighed om, at ”vores” forening ikke skulle have egne vedtægter, idet stemningen var den, at formålet med foreningen skulle være uformelle sammenkomster, hvor man kunne have det hyggeligt 

Derfor kunne der godt arrangeres forskelligt. Det kunne være lige fra teaterbesøg  til virksomhedsbesøg. Det kunne også være muligt at besøge klubben i Aalborg, hvis der evt. der var et arrangement, som kunne have interesse.

For at foreningen kunne have lidt at gøre godt med, blev det besluttet, at et årskontingent skulle være på kr. 100.

Næste møde blev fastsat til torsdag den 13. november 2008 kl. 1700 på politigården i Hobro.

Ved dette møde ville Knud – vanen tro – stå for madlavning, der ved dette møde ville være gule ærter.

Der vil senere komme yderligere vedrørende dette møde, idet tilmelding vil være nødvendig.

Der vil ligeledes blive oprettet en link fra min hjemmeside, således man kan gå ind og se, hvad der sker i foreningen. Denne side vil blive oprettet under: www.j-trap.dk

Jørgen Trap

 

 

 

 

Et lille referat fra mødet, tirsdag den 10. juni 2008 på politigården i Hobro

Vedrørende: Oprettelse af pensionistforening/klub i Hobro

Det må konstateres, at der var meget lidt fremmøde til dette ”etableringsmøde”, idet kun var mødt: Bruno Pedersen, Henning Pedersen og Jørgen Trap. Det skal dog retfærdigvis anføres, at 5 havde telefonisk givet tilsagn om, at de gerne ville være med, men grundet forskellige ting, kunne de ikke deltage ved dette møde.

De 5 der har givet tilsagn er:

Viggo Serup

Knud Ingvardsen

Bent Lambertsen

Jens Jensen

Gurli Røgild

Finn T. Iversen, der er kredsrepræsentant og HB-medlem for Nordjyllands Politikreds, redegjorde for, hvordan de øvrige ”gamle” politikredse i Nordjylland havde etableret sig som pensionistforening. I sagens natur var Aalborg – med de mange medlemmer – den kreds, der havde struktureret foreningen mest.

Grundet det ret ringe fremmøde, var det selvfølgelig begrænset, hvor meget, der kunne vedtages. Vi valgte således kun at konstatere, at der var interesse for en forening, idet man allerede nu kunne fornemme, at medlemstallet ville overstige de 10.

Jeg stillede mig til rådighed som kontaktperson og Bruno var villig til at varetage hvervet, som den person, der skulle stå for den økonomiske del, da der ved oprettelse af en klub vil være en vis form for økonomistyring.

Det blev også besluttet, at Finn skulle indkalde til et ”stiftende” møde engang i september, hvor vi så kunne aftale den videre struktur.

Jeg vil her opfordre stærkt til, at man møder op ved dette møde i september. Nu er der så nogle måneder til at tænke over tingene, og det ville jo være dejligt, om der ved dette møde ville komme mange gode forslag 

Personligt synes jeg, at det kunne være skønt, om vi kunne finde frem til en model, der kunne bidrage til en eller anden form for samvær – husk på, vi har jo i mange år gået op og ned ad hinanden, så vi kunne jo nok tåle at være sammen nogle gange om året.

 Ellers vil jeg ønske jer alle en rigtig god somme

 

Jørgen Trap

 

Top